Om Copyright

 

Rätt till texter, fotografier, logotyper och fysiska föremål
PM framtaget av SKK's jurister
1 .Bakgrund
Svenska Kennelklubbens ("SKK") lokala klubbar ger enskilda medlemmar och andra i uppdrag att skriva
texter och ta fotografier till klubbens informationsbroschyrer samt att utforma den lokala klubbens logotyp.
Utgångspunkten är normalt att det inte finns några skriftliga avtal. Vad som möjligtvis kan finnas är en
anteckning i styrelseprotokoll. För den lokala klubben är det viktigt att säkerställa att klubben har rätt att
använda texter, fotografier och logotyper. Vidare är det viktigt att försäkra sig om att den enskilde medlemmen  inte olovligen har kopierat materialet
Syftet med promemorian är att besvara vissa frågor som uppkommer i samband med att personen som
skrivit en text, tagit ett fotografi eller utformat en logotyp gör gällande att klubben inte längre får använda
texten. fotografiet eller logotypen. En annan frågeställning som besvaras är hur en klubb kan förfara för att
kunna bevisa sin äganderätt till fysiska föremål, såsom exempelvis datorer och frankeringsmaskiner, som
köpts in av klubben men som disponeras aven enskild medlem.

2. Rätten till skrivet material och fotografier

2.1Vem har rätten till texter i klubbens broschyrer m m?
Texter, fotografier och bilder kan ha upphovsrättsligt skydd enligt upphovsrättslagen ("URi"). En förutsättning
för att upphovsrättsligt skydd skall föreligga är att verket har en viss självständighet och originalitet.
Kraven för upphovsrättsligt skydd är låga och det är troligt att texterna i SKK's lokala klubbars broschyrer
och på hemsidor i allmänhet är upphovsrättsligt skyddade. Den som skrivit texten är upphovsman och
upphovsrätten tillkommer textförfattaren. Upphovsmannen kan ha givit annan rätt att använda det upphovsrättsligt
skyddade materialet, en sk licens. Upphovsrätten uppstår formlöst och inte genom tex. registrering.
Ensamrätten består 7Oår efter upphovsmannens död. En klubb kan göra sig skyldig till upphovsrättsintrång
om upphovsrättsligt skyddade texter används utan tillstånd av upphovsmannen.
Upphovsmannen har upphovsrätten men kan ge annan licens. Om det inte finns något skriftligt avtal som
ger klubben rätt att använda texterna är frågan om upphovsmannen ändå kan ha gett klubben licens. Enskilda medlemmar kan exempelvis få i uppdrag av klubben att skriva en text till en broschyr som skall användas av klubben. Om det i ett sådant fall stod klart för medlemmen när texten skrevs att den skulle användas för klubbens räkning i en broschyr kan upphovsmannen ofta anses ha givit en underförstådd licens till klubben. licensen omfattar i sådant fall rätten att använda texten för det ändamålet. Upphovsmannen har
dock fortfarande upphovsrätten till texten och kan normalt sett säga upp licensen. Om det inte finns något
skriftligt avtal ger en sådan underförstådd licens klubben ett relativt svagt skydd.
Det bör noteras att upphovsmannen har kvar sin ideella rätt och har rätt att bli namngiven i den omfattning
och på det sätt god sed kräver.

2.2 Vem har rätten till fotografier?
Enligt upphovsrättslagen kan fotografier antingen ha upphovsrättsligt skydd eller ha fotobildskydd. Kraven
är högre för att få upphovsrättsligt skydd men i princip alla fotografier har fotobildskydd. Fotografier med
fotobildskydd är skyddade 50 år från det år då fotografiet framställdes. De fotografier som ingår i de lokala
klubbarnas broschyrer kan förutsättas ha fotobildskydd. Beträffande äganderätten hänvisas till det som
angetts ovan under avsnitt 2.1.
4. Rätten till fysiska föremål
Det är klubben som har äganderätten till de fysiska föremål som köps in av klubben. För att kunna bevisa
äganderätten är det viktigt att klubben behåller kvitton där det framgår att klubben betalat föremålen.
För att undvika bevissvårigheter avseende äganderätten till ett föremål kan den enskilde medlemmen som
disponerar exempelvis en dator i sitt hem för ett visst ändamål under en viss tidsperiod underteckna en
bekräftelse. En bekräftelse kan utformas enligt följande: " [Medlemmens namn] har rätt att från den [ange
datum] till den [ange datum] disponera [ange vilket föremål bekräftelse gäller] som [ange ändamålet,
exempelvis sekreterare i klubben]. [Klubbens namn] behåller dock äganderätten till [ange vilket föremål
bekräftelsen gäller]. [Ange vilket föremål bekräftelsen avser] skall alltid återlämnas till [klubbens namn]
på anmaning av klubben."
(FK 2006-04--28)
2.3 Hur kan klubben säkerställa sin rätt till texter och fotografier?
För att stärka klubbens skydd och för att undvika bevissvårigheter kan medlemmen underteckna en kort
bekräftelse som ger klubben licens och därmed rätt att använda det aktuella materialet. Det bör nämnas
att en licens, till skillnad från en överlåtelse, kan sägas upp med skälig uppsägningstid om inte annat har
avtalats.
En bekräftelse avseende texter kan utformas enligt följande: "Undertecknad intygar att texten inte har
kopierats utan att undertecknad skrivit texten självständigt. [Klubbens namn] får härmed rätt att så länge
det immaterialrättsliga skyddet består använda texten [ange vilken text som avses] i samtliga medium och
format, inklusive men inte begränsat till, broschyrer och klubbens hemsida. [Klubbens namn] äger även
rätt att ändra verket samt att överlåta rätten vidare."
Avseende fotografier kan en bekräftelse utformas enligt följande: "Undertecknad intygar att texten inte har
kopierats utan att undertecknad tagit fotografiet självständigt. [Klubbens namn] rar härmed rätt att så länge
det immaterialrättsliga skyddet består använda fotografiet [ange vilket fotografi] i samtliga medium och
format, inklusive men inte begränsat till, broschyrer och klubbens hemsida. [Klubbens namn] äger även
rätt att ändra verket samt att överlåta rätten vidare. Om upphovsmannen är okänd eller avliden får klubben antingen ta fram nya texter och fotografier eller leva i ovisshet

3. Äganderätt till logotyper

3.1 Vem har äganderätten till klubbarnas logotyper?
En logotyp kan vara ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt URi. Personen som utarbetat logotypen ses därmed som upphovsman. Samma förhållanden gäller därmed som avseende texter, se ovan under avsnitt 2.1.  En logotyp kan även ha varumärkesrättsligt skydd enligt varumärkes lagen ("VML"). Enligt VML kan ett varumärke antingen få skydd genom registrering eller inarbetning. Utgångspunkten i det följande är att någon
registrering av logotypen inte har skett. Ett varumärke kan vara inarbetat om det är känt som beteckning
inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig här i landet. Om den lokala klubben har använt
logotypen under lång tid kan den vara inarbetad som ett skyddat varumärke.
Även om den lokala klubben kan ha inarbetat ett varumärke måste den ändå ta hänsyn till det upphovsrättsliga skyddet. Klubben kan därmed inte använda logotypen obehindrat utan är beroende av upphovsmannens medgivande.

3.2 Hur kan klubben säkerställa rätten till en logotyp?
Det är lämpligt att upphovsmannen överlåter äganderätten till logotypen till SKK:'s lokala klubb. Även om
det kan anses finnas en underförstådd licens skulle en överlåtelse stärka klubbens rätt till logotypen.
Upphovsmannen bör underteckna en enkel bekräftelse som innebär att upphovsrätten överlåts. En sådan
bekräftelse kan vara enkel och exempelvis utformas enligt följande. "Undertecknad intygar att logotypen
inte har kopierats utan att undertecknad utformat logotypen självständigt. Härmed överlåts upphovsrätten
och alla andra immaterialrättsliga rättigheter till logotypen (inklusive men inte begränsat till) användning
av logotypen i broschyrer, på klubbens hemsida, tidningar och på medlemsprodukter till [Klubbens namn].
[Klubbens namn] äger även rätt att ändra verket samt att överlåta rätten vidare."
Trots att den som gjort en logotyp innehar upphovsrätt kan det vara svårt för upphovsmannen att göra
gällande upphovsrättsintrång om klubben använt logotypen under väldigt lång tid.
Om det inte är känt vem som är upphovsman till en befintlig logotyp eller om upphovsmannen inte är vid
liv kan klubben antingen välja att utforma en ny logotyp eller att leva i ovisshet.