SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER
 

 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

Plats: Telefonmöte

  

SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER

 

 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 110809

Plats: Telefonmöte

Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Jan Andersson, Ann Bonnevier, Eva Sederholm, Anna Björk, Monika Wahlstedt, Jane Otterud, Kerstin Eriksson, Jane Edvinsson

 

§ 47 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.

 

§ 48 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Jan Andersson.

 

§ 49 Dagordningens godkännande

Föreslagen dagordning godkändes.

 

§ 50 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Noterades att årsmötesprotokollet kom tillbaka justerat 28 juli.

 

§ 51 Rapporter

Ordförandes rapport

Har haft lite tankegångar hur SvKTR ska kunna utvecklas. Skulle vilja utveckla en redaktionskommitté med representanter från varje rasklubb, som med hjälp av telefonmöten kunde samla ihop material till tidningen. Önskar också utveckla utställningskommittén. Föreslår ett rasklubbsmöte i höst och att klubbarna för Tibetansk Spaniel och Shih Tzu kontaktas för ett framtida samarbete.  

 

Kassörens rapport

Kassören lämnade följande kassarapport:

Ekonomi: På eget konto 30 463,27 på sparkonto: 41 289,25 det öronmärks fortfarande pengar till konferens, men är en bokföringsdisposition. Utlägg vi har kvar för året är 2 tidningar. Det är utbetalt förskott till Tibethund.

 

Sekreterarens rapport

Inkomna skrivelser:

66/11            SKK: Info från FCI angående Engelska domare

67/11            SHU: Dubbelt medlemskap SHU maj

68/11            SKK: Föredragningslista CS 3/11  

69/11            SKK: Lathund för enkäter 

70/11            SKK: Adressbeställning för utskick

71/11            SKK: CS protokoll nr 2/11 

72/11            SKK: AK 3-2011 angående Merle 

73/11            SKK: Ansökan om prov 2012 

74/11            SKK: Inloggning köpahund.se 

75/11            SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 18 st – Inget  

76/11            Tryck av medlemstidning  

77/11            LAK: Angående utökning av styrelseledamöter

78/11            SKK: Tillämpningsanvisningar vid djurförbud   

79/11            SKK: Info från FCI angående Engelska domare, Int. Utst 

80/11            SKK: Förlängd mätperiod av Japansk Spets

81/11            SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 1 st – Inget 

82/11            SKK: Fråga angående medlemskap – Svarat ej medlem i SvKTR

83/11            SKK: Nya dopingföreskrifter från JBV

84/11            SHU: Dubbelt medlemskap SHU juni 

85/11            SKK: Distriktskonferens agility

86/11            SKK: Prel. Tävlingskalender agility

87/11            SKK: Nya auktoriserade domare 3 st 

88/11            SKK: Information angående ålder för SUCH 

89/11            SKK: Protokollsutdrag angående nordiska ringsekreterare

90/11            SKK: Påminnelse angående KF

91/11            SKK: CS protokoll nr 3/11

92/11            SKK: Föredragningslista CS 4/11

93/11            SKK: Avliden ringsekreterare   

94/11            SHU: Dubbelt medlemskap SHU juli – SHU

95/11            LAK: Utställningsprogram 2012

Protokoll:

11-05-04      TTS               Styrelseprotokoll

11-05-05      LAK              Styrelseprotokoll

11-06-14      LAK              Styrelseprotokoll 

11-04-27      TMK              Styrelseprotokoll 

11-06-15      TTS               Styrelseprotokoll 

11-05-30      TMK              Styrelseprotokoll

                                             

Utställningskritiker Västerås 110416 – 110417 LAK, TMK

Utställningskritiker Hässleholm 110521 TTS, LAK

Utställningskritiker Österbybruk 110529 TTS, LAK

Utställningskritiker Piteå 110522 TTS, LAK

Utställningskritiker Överkalix 110514 – 110515 TMK, LAK, TTS

Utställningskritiker Gällivare 110618 TTS, LAK

Utgående:

Utställningskritiker – Rasklubbar

11-07-08      SKK: Ansökan domare utöka rasregister, rasklubbar godkänt

11-08-03      EU: Momslagstiftningen engelsk version

11-08-04      Avelsråd – Underlag för möte

69/11            SKK: Lathund för enkäter – Rasklubbar

70/11            SKK: Adressbeställning för utskick – Rasklubbar

74/11            SKK: Inloggning köpahund.se – Rasklubbar 

78/11            SKK: Tillämpningsanvisningar vid djurförbud – Rasklubbar  

83/11            SKK: Nya dopingföreskrifter från JBV – Rasklubbar

85/11            SKK: Distriktskonferens agility – Rasklubbar, SHU

86/11            SKK: Prel. Tävlingskalender agility – Rasklubbar, SHU

88/11            SKK: Information angående ålder för SUCH – Rasklubbar

Notering:

77/11            LAK: Angående utökning av styrelseledamöter – Beslut SvKTRs styrelse har bifallit stadgeändringen

87/11            Nya auktoriserade domare 3 st – Vi gratulerar vår kassör som en av dessa.

 

 

AU

AU har inget att rapportera.

 

Domar- och utställningskommitté

Det droppar in anmälningar till Tibethund.

Tånga Hed 2012 domare klart på TT.

Moa Persson har tackat ja till att döma i Eskilstuna 2012.

 

Sekreterarens telefonförbindelse bröts pga åskväder, och Jane Edvinsson fortsatte att föra anteckningar.

 

SvKTR-Magasin

Tidningen är på gång.

Förslag att en från varje rasklubb bildar en grupp och samarbetar och samordnar mer vad som ska med i tidningen.

 

Hemsidan

Resultaten från Tånga Hed är ute. SvKTR har idag 578 medlemmar på Facebook

 

Lokalombud

Norra: Har inget att rapportera

Södra: Har inget att rapportera.

Västra: Har inget att rapportera.

Östra: Saknar ombud.

 

Avel

Monika har gjort utskick till rasklubbarna om en träff.

Vi diskuterar etiska regler;  jordbruksverket säger avel vid tidigast 18 månader medan SKK och Rasklubbarna rekommenderar efter två år.

 

Övriga aktiviteter

  • Årsmötet planeras till 22 april 2012 förhoppning att alla rasklubbarna samlas och har årsmöte samma helg

 

LAK

LAK arbetar med Ärla och Skellefteå. Planerar att ha en konferens tillsammans med fler raser. Där det bl.a kommer att föreläsas om inälvsparasiter.

 

TTS

Arbetar på sin utställning på Öland. Sandra ska ha en kurs för ungdomar där de får pröva på olika aktiviteter med sina hundar.

Förfrågan om att göra en Årsbok i stället för tidningen tillsammans i SvKtr har inkommit till TTS. Styrelsen tycker inte det är någon bra idé, inte heller SvKtr anser det.

 

TMK

Bra stämning i klubben. Har nu 38 medlemmar. TMK planerar för en träff med övernattning en helg i augusti 2012

 

§ 52 Övriga frågor

-          Ska vi ha någon Monter på Stochkolms hundmässa 2011 och ska rasklubbarna ordna något tillsammans. Torbjörn kollar.

-          Vi har fått in härliga bilder till fototävlingen. Styrelsen väljer ut vinnaren och den bästa bilden kommer att pryda framsidan av nästa nummer av SvKTR magasinet. Det kommer att göras ett collage av de övriga bilderna som kommit in. Det har inte inkommit några teckningar till tävlingen. 

-          Samtidigt utlyser vi en ny tävling med jul och vintermotiv inför nästa nummer av tidningen.

 

Gällande foto- och teckningstävling kommer en vinnare att utses som kommer att finnas på Magasinets framsida, nästa nummer.

 

§ 53 Nästa möte 

Telefonmöte 27/9 2011 kl. 19.00

 

§ 54 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet t.o.m § 51 utst.komm:                  f.o.m SvKTR magasin                                             

 

Ann Bonnevier                                                           Jane Edvinsson

Justeras:                                                                     Justeras:

 

Torbjörn Skaar                                                           Jan Andersson

Ordförande