SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER

 

 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 111025

Plats: Telefonmöte

Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Jan Andersson, Ann Bonnevier, Eva Sederholm, Anna Björk, Monika Wahlstedt, Kerstin Eriksson, Jane Edvinsson

Anmält förhinder: Jane Otterud

 

§ 55 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat. Tackade för all uppvaktning på Tibethund av sin födelsedag.

 

§ 56 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Kerstin Eriksson.

 

§ 57 Dagordningens godkännande

Föreslagen dagordning godkändes.

 

§ 58 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 59 Rapporter

Ordförandes rapport

Ordförande rapporterade att KF var lugnt och väl förberett. Tråkigt nyöppnat hotell med dålig mat, men fina rum. Gick igenom de nya reglerna där det kommer att bli några förändringar. Redovisades statistik på medlemskap som följer en ”normal” kurva med upp och ned, det har varit nedgångar tidigare.    

 

Kassörens rapport

Kassören lämnade följande kassarapport:

Ekonomi: På eget konto 28 179,49 på sparkonto: 41 289,25. Sista tidningen är betald. TTS har gjort ett utskick till ”gamla” medlemmar, som resulterade i att det kom tillbaka en hel del medlemmar, mycket fint initiativ.

 

Sekreterarens rapport

Rasklubbarna skickar även i fortsättningen ut raskompendier till domare som ansöker om utökning av raserna. Det är bara rasklubbarna som har dessa.

Inkomna skrivelser:

96/11            SKK: Angående rasen thai bangkaew dog

97/11            STOKK: Hunddag i Stockholm

98/11            SKK: Inbjudan Eukanuba Nat Championship 20119 

99/11            SKK: Inbjudan Rasklubbstorget Stora Stockholm

100/11          LAK, TTS: Förfrågan domare utökat rasregister

101/11          SHU: Dubbelt medlemskap SHU augusti

102/11          SKK: Tävlingsansökan agility & rallylydnad

103/11          SKK: Påminnelse deadline ändring av utst.progr 2012  

104/11          VKK: Önskemål om domarförslag  

105/11          IKV: Inbjudan kroppsvallare   

106/11          SKK: Ändring I utställningsprogram 2013 

107/11          SKK: Ansökan utställningsprogram 2014

108/11          SKK: Föredragningslista CS 5/11

109/11          SKK: Länsklubbars utställningsprogram 2014   

110/11          VKK: Önskemål om domarförslag, utländska 

111/11          VKK: Inbjudan Rasklubbstorget MYDOG 2012

112/11          SHU: Dubbelt medlemskap SHU september  

113/11          STOKK: Inbjudan utildn. Certifierade utst.ansvariga

114/11          SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 20 st – Inget   

115/11          SKK: Senaste nytt i momsfrågan

116/11          SKK: Senaste nytt i momsfrågan del 2

117/11          Medlem: För kännedom ägarfråga

118/11          SKK: Beteende & personlighetsbeskrivning hund

119/11          SKK: Inbjudan temautbildning avelsfunktionärer

120/11          Medlem: Angående avel vid katarakt

Protokoll:

11-07-20      TMK              Styrelseprotokoll

11-08-17      TTS               Styrelseprotokoll 

11-08-11      LAK              Styrelseprotokoll

11-09-21      TMK              Protokoll arbetsmöte                            

Utställningskritiker Ransäter 110729 – 110731 TTS, LAK, TMK

Utställningskritiker Norrköping 110604 – 110605 TTS, LAK, TMK

Utställningskritiker Vännäs 110611 TTS, LAK

Utställningskritiker Svenstavik 110806 TTS, LAK

Utställningskritiker Avesta 110619 LAK, TTS

Utställningskritiker Piteå 110717 TTS, LAK

Utställningskritiker Vallentuna 110528 – 110529 TTS, LAK, TMK

Utställningskritiker Eskilstuna 110820 TTS, LAK

Utställningskritiker Ronneby 110813 TTS, LAK

Utställningskritiker Borås 110703 TTS, LAK

Utställningskritiker Askersund 110814 TTS, LAK

Utställningskritiker Alfta 110709 TTS, LAK

Utställningskritiker Vallentuna 110807 TTS, LAK

Utställningskritiker Köping 110723 – 110724 TTS, LAK, TMK

Utställningskritiker Backamo 110827 LAK

Utställningskritiker Gimo 110910 TTS, LAK

Utställningskritiker Norrköping 110821 TTS, LAK, TMK

Utställningskritiker Högbo 110918 TTS, LAK

Utställningskritiker Sofiero 110911 TTS, LAK

Utställningskritiker Öland 110904 TTS, LAK

Utgående:

Utställningskritiker – Rasklubbar

11-10-19      Medlem & LAK: Svar angående katarakt i avel av SvKTRs avelsråd

11-10-25      Medlem: Kvittens mottaget för kännedom 117/11

99/11            SKK: Inbjudan Rasklubbstorget Stora Stockholm – Rasklubbar

101/11          SHU: Dubbelt medlemskap SHU augusti – SHU

104/11          VKK: Önskemål om domarförslag  – Rasklubbar 

106/11          SKK: Ändring I utställningsprogram 2013  – Rasklubbar

109/11          SKK: Länsklubbars utställningsprogram 2014 – Rasklubbar  

110/11          VKK: Önskemål om domarförslag, utländska – Rasklubbar 

111/11          VKK: Inbjudan Rasklubbstorget MYDOG 2012 – Rasklubbar

112/11          SHU: Dubbelt medlemskap SHU september – SHU  

113/11          STOKK: Inbjudan utildn. Certifierade utst.ansvariga – Rasklubbar

115/11          SKK: Senaste nytt i momsfrågan – Rasklubbar

116/11          SKK: Senaste nytt i momsfrågan del 2 – Rasklubbar

118/11          SKK: Beteende & personlighetsbeskrivning hund – Rasklubbar

119/11          SKK: Inbjudan temautbildning avelsfunktionärer – Rasklubbar

Notering:

99/11            SKK: Inbjudan Rasklubbstorget Stora Stockholm – Pia har anmält monter, pressmeddelande hemsidan. Shih Tzu vill vara med.

117/11          Medlem: För kännedom – Ägarfrågor ligger ej på SvKTR, rekommenderade LAK att strikt följa regler för topplistan

 

AU

AU har beslutat att slopa olika datum på utställningstider från och med 2012.

Eftersom Phonera ändrat i deltagandet för telefonkonferens, från att vara gratis för 15 deltagare till endast 5, fick AU ta beslut i samråd med kassör och rasklubbar att köpa tjänsten. Kostnaden delas på 4 klubbar, eftersom vi har samma nummer. Sekreteraren letar ett fungerande alternativ till almanacka för bokning av telefonkonferens.

Styrelsen godkände besluten.

 

Domar- och utställningskommitté

Tibethund har gått bra.

Skellefteå 2012: se över betalningen för anmälningsavgifterna, eftersom kassören kommer att döma där.

Beslutade att öppna ett separat konto för anmälningsavgifter som styrs till Eva, sedan redovisar hon in till kassören och vanliga kontot. Ska fortsättningsvis även ha medlemslista för kontroll vid betalningen.

1:a anmälan till Eskilstuna har inkommit.

2014: Malmö KK har gjort om gruppfördelningen, sedan är det väldigt tjockt i maj med utställningar med tanke på Tånga Hed.

Maria är tillfrågad att fortsätta i norrland även 2014.

17 – 18/5 har Piteå KK, kolla samkörning där

Tånga Hed 31/5 – krockar med Norrköping

Vilsta 1/2 - kollat med samkörning med Bearded Collieklubben

Tibethund 4/10.

Sponsor: Nytt för nästa år blir att söka utställning för utställning, inget årsavtal som tidigare. Eva kollar olika alternativ.

Inofficiell utställning på förslag, fundera på hur och när. Kan vara svårt att få så många att ställa upp gratis igen.

 

SvKTR-Magasin

Styrelsen beklagar att några medlemmar tydligen blivit utan tidning detta utskick. Tyra har skickat ut ersättningstidningar till de som hört av sig.

Manusstopp till nästa nummer är 1/11. försöka få med domarkommentarer från Tibethund.

Text från avelskonferensen kom inte med i sista numret, ska med i julnumret.

Annons för Malmö och Skellefteå ska med.

Dålig kvalité på sista numret, kollas upp orsaken till det.

 

Hemsidan

Webbmastern är utan dator ett tag, lägger ut så fort hon kan. SvKTR har idag 684 medlemmar på Faceebook.

 

 

Lokalombud

Norra: Har Gunilla Albrigtsen klar för 6 maj 2012.
Södra: Har inget att rapportera för närvarande. Undrar om hon får hjälp med annonsen till utställningen i Håslöv i julnumret som vanligt.

Västra: Har inget att rapportera.

Östra: Saknar ombud.

 

Avel

Ett möte är planerat till februari. Beslutade att Monika deltar på utbildningen temautbildning avelsfunktionärer, och anmäler. Refererade angående skrivelse avel på hundar med katarakt.

Har gjort en sammanställning av de intresseområden som klubbarna vill samverka runt kring avelsfrågor. Klubbarna är intresserade av många saker, men de enda områden där alla tre rasklubbarna uttrycker samma intresse är:

-          utvecklande av en gemensam avelskonferens för våra uppfödare

        ras och rasstandarden – hur för vi ut diskussionen i klubbarna

Styrelsen tycker förslag nr 2 ska följas: att träffarna fortsätter med alla avelsråd/avelskommittéer i SvKTR en gång om året för att diskutera gemensamma frågor . Men för att klara det behövs en finansiering. Lokal / ev föredragshållare en stund / resor / mat. Kollas upp med studiefrämjandet för ekonomisk hjälp. Styrelsen tycker det är ett positivt arbete som bör fortsätta.

 

Övriga aktiviteter

 

LAK

Skellefteå – Maria har meddelat att hon lägger av.

Medlem ringt angående hundar i avel med katarakt.

Stadgarna är helt klara att ändra.

Alla utställningar är avklarade och har gått plus. En träff i Vilsta som var planerad med föreläsare, är inställd pga för få deltagare. Klubbmärket ska vara klart inom 4 veckor.

Diskuterade turbulensen kring topplistan med ägarfrågor etc.

 

TTS

Har haft ett arbetsmöte, där det bl.a. diskuterades guldtibbelistan, att bara ha med medlemmar. Sommarlägret diskuterades och även årsmöte. Förslag på Norrköping angående årsmöte. Tycker protokollen från SvKTR är sena. Angående protokollen har SvKTR beslutat att inte skicka ut före det är godkänt på styrelsemötet.

17/5 anordnas en utställning i Munkfors, där de är intresserade av att bjuda in TMK.

 

TMK

Ej närvarande.

 

 

 

§ 60 Övriga frågor

-          Tack till Tibethund kommittén.

-          TTS har haft 65 mentalbeskrivningar, så nu finns det ett statistiskt underlag. Det kommer 8 till i november då det anordnas ett MH till.

 

§ 61 Nästa möte  

Telefonmöte 1/12 2011 kl. 19.00

 

§ 62 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid protokollet:                                                         

 

 

 

Ann Bonnevier

 

Justeras:                                                                     Justeras:

 

 

 

Torbjörn Skaar                                                           Kerstin Eriksson

Ordförande