SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER
 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 110111

Plats: Telefonmöte

Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Jan Andersson, Ann Bonnevier, Eva Sederholm, Anna Björk, Jane Otterud, Kerstin Eriksson, Monika Wahlstedt, Jane Edvinsson

Närvarande adjungerad: TMK Sickan Beckman

Närvarande: Gunilla Albrigtsen kassör utanför styrelsen t.o.m. rapport kassör

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna till ett nytt verksamhetsår, och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Jane Otterud.

 

§ 3 Dagordningens godkännande

Föreslagen dagordning godkändes.

 

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 5 Rapporter

Kassörens rapport

Kassören lämnade följande kassarapport:

Ekonomi: På eget konto 9 448,16, på konferenskonto: 41 289,25.

Har gått igenom siffrorna för 2010, och klubben kommer att få ett rejält underskott. Medlemsantalet har minskat vilket är oroväckande, glädjande är att alla utställningar har gått plus. Beslutade att slå ihop nr 2 och 3/2011 av magazinet, för att minska kostnaderna. Magazinet är en tung utgiftspost varje år, och samordnarna i klubbarna uppmanas att komprimera sidorna så mycket som går.

SvKTR kommer att anordna en inofficiell utställning 9 april i Köping för alla raser, för att få in mer pengar till klubben. Hoppas att så många som möjligt i styrelsen och klubben kan ställa upp och jobba gratis då. Tre domare är inbjudna att döma och annons kommer i Hundsport nr 1-2/2011. Har även varit i kontakt med TTS Västra och frågat om de kan tänka sig att ha en valputställning i SvKTR:s namn, bland annat. Föreslår att styrelsen ser över hur utgivningen av magazinet skall se ut i fortsättningen, och om nödvändigt lägger en motion till årsmötet om det.

 

Ordförandes rapport

Efter kassörens oroväckande rapport om stort minskat medlemsantal, uppmanades rasklubbarna att tänka till hur vi ska öka medlemsantalet, och framför allt hur vi ska behålla befintliga medlemmar.

Årsmöten i klubbarna närmar sig, och uppmanade alla att hjälpa valberedningen att tillsätta posterna.  

 

Sekreterarens rapport

Inkomna skrivelser:

120/10          SKK: Godkänd ändring av utställningsprogram 2011 

121/10          SKK: Angående låsningsperiod 2012 – 16 utställningsbest.

122/10          SKK: Program Specialklubbskonferens januari 2011

123/10          LAK: För kännedom angående köpeavtal blandras

124/10          SKK: Angående anmälningsblanketter  

125/10          SKK: Preparandkurs blivande domare 2 st 

126/10          SKK: Auktorisation exteriördomare

127/10          SKK: För kännedom inför stora Stockholm, filmning av utst.     

128/10          SKK: Pressmeddelande årets narkotikasökhund

129/10          SKK: Rapportering av utställningsresultat 201

130/10          SKK: Rasdata – ny tävlingstyp utställning 2011r

131/10          SHU: Dubbelt medlemskap SHU november    

132/10          SKK: Konferensbidrag, avelskonferens

133/10          SKK: Revidering av SRD – Rasklubbar

134/10          SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 9 st – Inget

135/10          SKK: CS protokoll nr 5/10

136/10          SKK: Nya riktlinjer för arbete med avelsfrågor

137/10          SKK: Tackar för sig, Helena Rosenberg

138/10          SKK: Protokollsutdrag Cua handledare

139/10          SKK: Forfeit lista

1/11              SKK: Ny version av katalog för PC

2/11              SHU: Dubbelt medlemskap SHU december

Protokoll:

10-11-03      TMK              Styrelseprotokoll

10-11-24      TTS               Styrelseprotokoll 

10-12-07      TMK              Styrelseprotokoll

10-10-26      LAK              Styrelseprotokoll

10-12-09      LAK              Styrelseprotokoll  

Utställningskritiker Växjö 101105-07 TTS, LAK, TMK

Utställningskritiker Piteå 100515-16 TTS, LAK, TMK

Utställningskritiker Sundsvall 101009-10 TTS, LAK, TM

Nyheter för uppfödare

FCI Magazine 1/2010

FCI Magazine 3/2010

Utgående:

Utställningskritiker - Rasklubbar

10-10-01            SKK: Ansökan om ändring av utställningsprogram 2011

10-12-26      SKK: Förslag på mottagare av förtjänsttecken

10-12-26      SKK: Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten

120/10          SKK: Godkänd ändring av utställningsprogram 2011 – Rasklubbar

58/10            SKK: Godkänt utställningsprogram 2012 – Rasklubbar 

121/10          SKK: Angående låsningsperiod 2012 – 16 utställningsbest. – Rasklubbar

127/10          SKK: För kännedom inför stora Stockholm, filmning av utst. - Rasklubbar    

128/10          SKK: Pressmeddelande årets narkotikasökhund – Rasklubbar

129/10          SKK: Rapportering av utställningsresultat 2011 – Rasklubbar

130/10          SKK: Rasdata – ny tävlingstyp utställning 2011 – Rasklubbar

131/10          SHU: Dubbelt medlemskap SHU november – SHU    

133/10          SKK: Revidering av SRD – Rasklubbar

136/10          SKK: Nya riktlinjer för arbete med avelsfrågor – Rasklubbar, Avelsråd

137/10          SKK: Tackar för sig, Helena Rosenberg – Rasklubbar

10-12-22      SKK: Anmälan till Specialklubbskonferens 29 – 30 januari 2011

10-12-20      SKK: Ansökan utställningar 2013

11-01-04            Utvärdering SvKTR aktiviteter 2010 – Rasklubbar – svar senast 31/1-11

2/11              SHU: Dubbelt medlemskap SHU december – SHU    

Notering:

125/10          SKK: Preparandkurs blivande domare 2 st – Godkänna båda 

132/10          SKK: Konferensbidrag, avelskonferens – bifallen för avelskonferens 2-3 april 2011. Monika kontakta att den är inställd.

AU

AU har tagit beslut att godkänna TTS anmälan mottagare av Hamiltonplaketten 2011. Styrelsen godkände AUs beslut.

 

Domar- och utställningskommitté

Ansökan för 2013 är inskickad, ordinarie Tånga Hed helg krockade med tre andra utställningar. Vilsta och Tånga Hed är preliminär bokade. I Vilsta är ett samarbete på gång med Bearded Collie klubben. Jobbar för fullt med domare. Eskilstuna i januari har 43 anmälda i dagsläget. Sponsoravtal med Royal Canin är klart för hela året.

Eva och Gunilla jobbar vidare med inofficiella i april. Domare är klara, jagar nu folk som kan jobba.

 

SvKTR-Magasin

Sista manus dag för nr 1 är 9 februari.

Anna har skickat ut tre förslag på ny framsida på magazinet. Alla tittar på dessa så kan det tas beslut på nästa styrelsemöte vilken som ska användas i fortsättningen.

 

Hemsidan

Inget speciellt just nu.

 

Lokalombud

Norra: Ingen rapport.

Södra: Klart med delning av domare, Sydskånska skickar räkning till SvKTR. Ringsekreterare i princip klara, och bygdegården är bokad.

Västra: Inget att rapportera.

Östra: Saknar ombud.

 

Avel

Flera avelsråd i klubbarna har anmält sig till SKK:s konferens i mars. Lyfta en del av årsmötets direktiv till diskussion, bl.a uppfödarkurs.

 

Utbildning

Inget att rapportera.  

 

LAK

Förbereder utställningen i mars, lokalen är bokad. Jobbar med att ta fram en klubbnål. Planerar årsmötet. Har startat en sida på facebook, mest för information. Har på förslag att sätta in vad man får om man köper en registrerad valp. Pucha för att få fler medlemmar.

 

 

TTS

Jobbar med RAS och årsmötet. Svalt intresse i kretsarna.

 

TMK

Jobbar med årsmötet, har funderingar på att ha det i Vilsta tillsammans med SvKTR. Anna kollar lokal där åt TMK. Sickan hade en artikel om utställningsetik som inte kom med i magazinet. Har haft lite tråkiga påhopp från ledamot av styrelsen på annan medlem. Ta upp på nästa styrelsemöte vad det innebär att ha en förtroendepost i klubben. Tänka på att man alltid representerar klubben.

 

§ 6 10 årsjubileum 2011

Anna meddelar hemsidan att planerade aktiviteter i samband med jubileet är inställt.

Det samma ser det ut att bli vid årsmötet i Vilsta.   

 

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 

§ 8 Nästa möte

Telefonmöte 8/2 2011 kl. 19.00

 

§ 9 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet:                                                         

 

Ann Bonnevier

Justeras:                                                                     Justeras:

 

Torbjörn Skaar                                                           Jane Otterud

Ordförande