SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER

 

 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 120612

Plats: Telefonmöte

Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Jan Andersson, Ann Bonnevier, Eva Sederholm, Kerstin Eriksson, Jane Otterud, Jane Edvinsson, Anna Björk, Monika Wahlstedt

Anmält förhinder: Lena Larsman TTS

 

 

§ 42 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.

 

§ 43 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Monika Wahlstedt.

 

§ 44 Dagordningens godkännande

Föreslagen dagordning godkändes.

 

§ 45 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 46 Rapporter

Ordförandes rapport

Inget speciellt att rapportera. Viktigt att alla funderar på ny kassör, då nuvarande vill lämna posten så snart som möjligt. Lugnt från SKK.  Med anledning av en återkommande mailväxling angående åsikter på stadgan, så uppmanas rasklubbarna att kolla upp så den rätta stadgan ligger publicerad på hemsidorna, detta gäller även SvKTR.      

 

Kassörens rapport

Ekonomi: På eget konto 54 832,79 på sparkonto: 16 530,00. Har obetalda räkningar till SKK på ca 5000:-, inte betalat Anna än för utlägg aktivitetsdagen.

 

Sekreterarens rapport

Inkomna skrivelser:

64/12            SKK: Föredragningslista CS 3/12

65/12            SKK: Utlåtande RAS Tibetansk Terrier 

66/12            SKK: BSI – på franska och tyska

67/12            SKK: Inbjudan avelskonferens 16 – 17/3 2013    

68/12            SHU: Dubbelt medlemskap SHU maj    

69/12            SKK: DK:s dokument ang raskompendier

70/12            SKK: Komplettering avelskonferensen mars 2013

71/12            MG Events: Hjälp med utställningar  

72/12            SBK: Ansökan om prov 2013

73/12            SBK: Ändringar av ansökta prov 

74/12            SBK: Instruktion för anmälan av nästa års prov & tävlingar

75/12            SBK: Regelrevidering Rallylydnad

76/12            SKK: CS protokoll nr 2/12

77/12            SKK: Korrigering CS Protokoll 2/2012

78/12            SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 5st – Inget  

79/12            SBK: Brev till de som saknar dator ang anmälan till tävling från 2012

Protokoll:

12-04-22      LAK              Årsmötesprotokoll

Utgående:

65/12            SKK: Utlåtande RAS Tibetansk Terrier – TTS 

67/12            SKK: Inbjudan avelskonferens 16 – 17/3 2013 – Rasklubbar   

68/12            SHU: Dubbelt medlemskap SHU maj – SHU   

69/12            SKK: DK:s dokument ang raskompendier – Rasklubbar

70/12            SKK: Komplettering avelskonferensen mars 2013 – Rasklubbar

Notering:

 

AU

Nästan alla böcker är sålda, som tidigare beställdes. De kvarvarande böckerna kommer med till Tibethund. AU beslutade att Monika beställer 30 st ex till av boken – Din Tibetan.  Styrelsen godkände beslutet.

 

Domar- och utställningskommitté

Kontrakt är skickat till den Irländske domaren.

Tånga Hed – Domarberättelse har kommit, sätta ut på hemsidan också. Vi kan förhandla med TH om fler år i taget och på så vis få bättre pris.

Skellefteå – Sökt tom 2014. Kolla upp hur det är med folk till utställningarna. Några från styrelsen var uppe på senaste utställningen, det var trevligt och enkelt där och mycket bra ordnat.

 

SvKTR-Magasin

Kolla upp olika tryckerier och ta in offerter. Eva kolla Arboga tryckeri. Torbjörn kontaktar Tyra för 10 ex av tidningen att använda som exempel för nya offerter.

 

Hemsidan

Alla bilder skickas till Anna som gör en färdig layout som webbmastern lägger ut.

 

Facebook

Har 992 medlemmar och uppdateras kontinuerligt.  

 

Lokalombud

Norra: Inget från Norr.
Södra: Inget från Söder.

Västra: Inget att rapportera.

Östra: Saknar ombud.

 

Avel

Monika anordnar en träff i Uppsala för avelsfunktionärer, den 6 oktober. Ledigt datum för utställningar. Annars inget att rapportera.

 

Övriga aktiviteter

-          Aktivitetsdagen 9/6. Sandra har skickat en berättelse om dagen, publicera den. Tyvärr var det bara vi som jobbade med dagen som var där från våra klubbar, så uppslutningen var lika med noll. Trots det har vi funderingar på att göra om samma sak i höst, för vi hade jättetrevligt. Fått väldigt bra sponsring av Royal Canin till dagen, sparas till nästa aktivitet.

-          Första månadsbrevet till medlemmarna är utskickat. Ambitionen är att skicka ut ett i slutet av varje månad.

 

 

LAK

Har haft en träff vid stupan i Fellingsbro 7/6, 8 st deltog så det var dålig uppslutning, men alla som var där hade jättetrevligt. Avelskommittémöte på torsdag, och styrelsemöte 19/6. Sedan är utställningen i Köping i augusti. Har fått förfrågan från medlem som fått avslag på Köpahund sajten. Kom fram att det är grundreglerna som gäller för att få stå med, och medlemmen får undersöka avslaget.    

 

TTS

Inte närvarande och inget att rapportera.

 

TMK

Har haft styrelsemöte 4/6 och kommer att ska ha ett till i juli inför TM träffen i augusti. Pratat om avelskonferensen. Webbmastern har slutat men har fått tag i en ny. Till TM dagen är det 10 st anmälda än så länge.

 

§ 47 Övriga frågor

-          Anna har haft kontakt med Cindy angående bild till tröjorna, och hon jobbar för fullt med det.

-          Inga fler övriga frågor.

 

§ 48 Nästa möte  

Telefonmöte 7/8 2012 kl. 19.00

 

§ 49 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Önskade alla en trevlig sommar.

 

Vid protokollet:                                                         

 

Ann Bonnevier

Justeras:                                                                     Justeras:

 

 

Torbjörn Skaar                                                           Monika Wahlstedt

Ordförande                                                                 Ledamot