SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER

 

 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 120524

Plats: Telefonmöte

Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Jan Andersson, Ann Bonnevier, Eva Sederholm, Kerstin Eriksson, Jane Otterud, Jane Edvinsson, Anna Björk

Närvarande adjungerad: Lena Larsman TTS

Anmält förhinder: Monika Wahlstedt

 

 

§ 33 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna till det första styrelsemötet efter årsmötet, och förklarade mötet öppnat.

 

§ 34 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Kerstin Eriksson.

 

§ 35 Dagordningens godkännande

Föreslagen dagordning godkändes.

 

§ 36 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

Även årsmötes och konstituerande mötesprotokoll lades till handlingarna.

 

§ 37 Rapporter

Ordförandes rapport

Världsutställningen har varit och fungerade väldigt bra. Lite trassel med specialklubbarnas utställningar i samband med den bara.

Årsmötet förlöpte bra, vi har ett gediget arbete med nyutveckling framför oss. Arbeta med att stabilisera ekonomin, och få tag i en ny kassör. Uppmana valberedningen att söka efter nya rekryter till nästa årsmöte, kan behövas in lite nytt för upplärning.        

 

Kassörens rapport

Ekonomi: På eget konto ca 70 000,27 på sparkonto: 16 530,00.   

 

Sekreterarens rapport

Inkomna skrivelser:

53/12            SKK: Seminarium för domar & utställningsansvarig

54/12            SKK: Ang STOKKs utställningar 2013 & 2014  

55/12            TTS: Rätt version av RAS

56/12            RETO KK: 2x CAC Show    

57/12            SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 15st – Inget  

58/12            SKK: DK:s dokument ang raskompendier

59/12            SHU: Dubbelt medlemskap SHU april  

60/12            SKK: Remiss angående rasnamn   

61/12            SKK: Föredragningslista CS 2/12

62/12            SMÖKK: Inbjudan Böda Sand  

63/12            SKK: Inbjudan grundutbildning avelsfunktionär

 

Protokoll:

12-04-16      TMK              Arbetsmöte 

12-04-18      TTS               Styrelseprotokoll

12-03-27      LAK              Styrelseprotokoll

12-04-22      LAK              Konstituerat mötesprotokoll

12-04-22      TMK              Konstituerat mötesprotokoll

12-04-19      LAK              Styrelseprotokoll

                      TMK              Nya styrelsen

                      LAK              Nya styrelsen

 

Utgående:

54/12            SKK: Ang STOKKs utställningar 2013 & 2014 – Rasklubbar 

56/12            RETO KK: 2x CAC Show – Rasklubbar  

58/12            SKK: DK:s dokument ang raskompendier – Rasklubbar

59/12            SHU: Dubbelt medlemskap SHU april – SHU   

62/12            SMÖKK: Inbjudan Böda Sand  Rasklubbar 

63/12            SKK: Inbjudan grundutbildning avelsfunktionär – Monika, Rasklubbar

12-04-18      SKK: Aspirant domare Västerås

12-05-06      SKK: SvKTRs styrelse 2012

 

Notering:

53/12            SKK: Seminarium för domar & utställningsansvarig – Eva vill gå

60/12            SKK: Remiss angående rasnamn  - svar senast 31/8

63/12            SKK: Grundutbildning avelsfunktionär – Jane E intresserad att gå

 

AU

AU har inget att rapportera.

 

Domar- och utställningskommitté

Skellefteå och Tånga Hed är klara för i år. Domarna på Tånga Hed är tillfråga om att skicka sina berättelser, ska göra det. Kommer även att lämna rekommendationer på bra Holländska domare. Stort tack till Janne och Marina som ordnat med allt i Tånga Hed, jättebra som vanligt. Alla framförde en önskan att Janne grillar nästa år, i stället för buffé på restauranten. Domarna hade ny inkvartering i år, på Mickelsgården, var ett bra ställe med bra mat.

Sålde 8 böcker Din Tibetan i Skellefteå. Övriga 7 böcker tar Jane Otterud med till Tånga Hed för försäljning där, vilket sålde slut på böckerna. Resultatredovisningen till SKK är förändrad och knöligare än tidigare, och ingen bekräftelse på att de är mottagna. Göra en redovisning i excell för utställningarna, intressant att få ordentligt specificerat resultat. Bokföringsmässigt så behövs det inte specas lika detaljerat. Till Eskilstuna är domare Yvonne Cannon, Irland klar. Beslutade att Eva lämnar en reseräkning för Tånga Hed, ha betalt för resan.

 

SvKTR-Magasin

Tillsattes en tidningskommitté bestående av: TTS Anki Slevin, TMK Leif Holmberg, LAK Kerstin Eriksson och sammankallande SvKTR Anna Björk. Torbjörn kommer att finnas till hjälp. Ordförandena informerar sina redaktörer. Torbjörn kollar upp lite olika tryckerier som jämförelse med vad vi har. Försöka känna av med medlemmarna om man vill ha tidning eller inte.

 

Hemsidan

Hemsidan har fått en ansiktslyftning, blev jättebra. Ändra i texten angående policyn för gästboken, gällande påhopp etc. har kommit förfrågningar om en uppfödarlista på SvKTRs hemsidan, kommer inte att bli någon, det är som tidigare rasklubbarnas område.

 

Facebook

Har 961 medlemmar. Medlemsvärvningen måste uppdateras, så den hela tiden kommer upp. Snabb återkoppling från Tyra till rasklubbarna med nya medlemmar är ett måste. Sekreteraren tillskriver Tyra angående detta.

 

Lokalombud

Norra: Inget från Norr.
Södra: Inget Ulla inte kvar.

Västra: Inget att rapportera.

Östra: Saknar ombud.

 

Avel

Inte närvarande, inget att rapportera.

 

Övriga aktiviteter

-          Planerna fortskrider för aktivitetsdagen på Örebro Hundkapp.

 

LAK

Årsmötet flöt på bra och var trevligt. LAK ska ha en träff 7/6 på stupan i Fellingsbro. Har haft sitt första styrelsemöte som gick bra, men det verkade som någon obehörig kommit med på tråden. Tånga Hed har gått bra med 32 anmälda hundar. Charlotte har skrivit och tackat. LAK har fått mycket credit för utställningen. Planeras nu för träffen vid stupan och utställningen i Köping i augusti. Jobbar på att öka medlemsantalet.   

 

TTS

Haft första styrelsemötet efter årsmötet, och kommer att jobba på. Har haft promenader ute i kretsarna. Utställningen i Munkfors var jättetrevlig, Tånga Hed också med rätt bra anmälningar. Nästa är utställning i Piteå, inoff i juli och Västra i augusti. Jobbar för höstens aktiviteter. Allt fungerar bra och är trevligt. Medlemmarna har ökat och det är väldigt trevligt runt ringen. Kommer att ha möte ca en gång i månaden. Ungdomsläger är planerat i sommar.

 

TMK

Lugnt som vanligt. Av födda kullar är inte alla sålda ännu. Årsmötet flöt på lugnt och trevligt. En ledamot mindre annars samma styrelse som förra året. Har möte nästa vecka. Planeras för TM träff i höst.

 

§ 38 Övriga frågor

-          TTS har inkommit med förfrågan att söka fondmedel för att ta blodprov från avkomma med ev blödarsjuka. Beslutade att SvKTR söker detta.

-          Tröjor som diskuterats tidigare, behöver snart ordnas för att hinna få till Tibethund. Anna kollar upp med bild för tryck, var det ligger i tillverkning.

-          SvKTR har fått en drös gamla SSD tidningar från Margaretas dödsbo. Marika ordnar så det kommer ner i förrådet. Dessa ska sparas.

-          Rasklubbarna har också fått tidningar från dödsboet. LAKs är för tillfället utlånade till Gunilla.

 

 

 

§39 Årsmöte 2013

Beslutade att ha årsmöte 14 april 2013. Rasklubbarna kollar platser och kommer med förslag. Skulle vara trevligt om alla samlades på samma ställe, kunde ordna lite festligheter på lördagskvällen för alla då. Ordförandena tar med detta till respektive styrelse.

 

§ 40 Nästa möte  

Telefonmöte 12/6 2012 kl. 19.00

 

§ 41 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:                                                         

 

 

 

Ann Bonnevier

 

Justeras:                                                                     Justeras:

 

 

 

Torbjörn Skaar                                                           Kerstin Eriksson

Ordförande                                                                 Ledamot