SVENSK SPECIALKLUBB för TIBETANSKA RASER

 

 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 120124

Plats: Telefonmöte

Närvarande ordinarie: Torbjörn Skaar, Ann Bonnevier, Eva Sederholm, Anna Björk, Kerstin Eriksson, Jane Edvinsson

Anmält förhinder: Jan Andersson, Monika Wahlstedt, Jane Otterud

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Val av justerare som utöver ordförande justerar protokollet

Till justerare valdes Jane Edvinsson.

 

§ 3 Dagordningens godkännande

Föreslagen dagordning godkändes.

 

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 5 Rapporter

Ordförandes rapport

Ordförande tackade alla för en bra planeringsdag i Vilsta. Det är mycket bra att få träffas fysiskt och diskutera, vi kommer att hålla en planeringsdag i höst också.     

 

Kassörens rapport

Kassören lämnade följande kassarapport:

Ekonomi: På eget konto 36 720,06 på sparkonto: 41 962,18. Har betalat alla skulder i dagsläget (utom planeringsdagens hyra, kaffe och luncher, ej fått räkning ännu) + förskottsbetalat hela året för förrådet. Sue Dykes flygresa till Tånga Hed (1629,41) betald, och min resa till Skellefteå (1178:-) betald

Som ni ser så kan vi inte hålla i mer än max 2 tidningar 2012 för att inte tömma kontona, om inget tillskott kommer. 2 tidningar = ca 40 000:- om de inte väger mer än 100gr.

Tack alla för ett bra "Rasklubbsmöte"!

Hoppas nu rasklubbarnas representanter kommer att diskutera vår framtid i sina respektive klubbar

 

2011 års bokföring och bokslut klart och skickat till revisor Christel Lagg

 

Sekreterarens rapport

Jobbar med ett förslag till månadsbrev till medlemmarna. Återkommer med ett mer färdigt förslag.

Inkomna skrivelser:

 1/12             SHU: Dubbelt medlemskap SHU november

 2/12             Allsport center

 3/12             TTS: RAS oktober 2011, ny version   

 4/12             SKK: Justerat KF protokoll   

 5/12             SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 8 st – Inget

 6/12             SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 1 st – Inget

 7/12             SKK: Uppdatering ”så här går det till på utställning”   

  8/12            SKK: Meddelande om Disciplinnämndens beslut 1 st – Inget

  9/12            SHU: Önskar God Jul

10/12            SKK: Elisabeth Zetterström slutar, nya uppgifter 

11/12            SKK: Auktoriserad domare

12/12            Jan Hultman önskar God Jul

13/12            SKK: Förfrågan angående TTSs RAS 

14/12            SHU: Dubbelt medlemskap SHU december

15/12            SKK: Nya föreningskommittén 

16/12            SKK: CS Protokoll 6/2011  

17/12            Domarförfrågan utökning ras, Johnny Andersson

18/12            SKK: Angående redovisning årsstatistik till SKK

19/12            SKK: Seminarium för domar & utställningsansvarig

20/12            SKK: Nya arvoden 2012 – Eva, Kassör, Rasklubbar  

 Protokoll:

11-11-30      TTS               Styrelseprotokoll

11-12-08      TTS               Styrelseprotokoll

11-12-15      LAK              Styrelseprotokoll

11-11-21      TMK              Styrelseprotokoll 

                                             

Utställningskritiker Växjö 111104 – 111105 TTS, LAK, TMK

Utställningskritiker Gärdehov 111008 – 111009 TTS, LAK

 

                      Broschyr: Regler & anvisningar för ringsekreterare fån 2012-01-01

                      Broschyr: Utställnings & Championatregler gäller 201201- 20161231

Broschyr: Regler för viltspårprov & utbildning av domare gäller 20120101 - 20161231

Utgående:

Utställningskritiker – Rasklubbar

11-12-12      SKK: Kursanmälan temautbildning avelsfunktionär, Monika

11-12-12      SKK: Tillstyrkt ansökan domare utöka ras, S Wheeler

12-01-21      SKK: Svar medlemsstatistik SvKTR 2011

12-01-21      Anteckningar planeringskonferensen – deltagare

12-01-21      TTS: Domarförfrågan

12-01-21      Program och anteckningar planeringskonferens – rasklubbar

1/12              SHU: Dubbelt medlemskap SHU november – SHU

2/12              Allsport center - Rasklubbar

7/12              SKK: Uppdatering ”så här går det till på utställning” – Rasklubbar

14/12            SHU: Dubbelt medlemskap SHU december – SHU

15/12            SKK: Nya föreningskommittén – Rasklubbar

17/12            Domarförfrågan utökning ras, Johnny Andersson – TTS

20/12            SKK: Nya arvoden 2012 – Kassör, Rasklubbar  

Notering:

3/12              TTS: RAS oktober 2011, ny version – Monika  

4/12              SKK: Justerat KF protokoll – Torbjörn  

11/12            SKK: Auktoriserad domare, Gunilla Albrigtsen TM, Anna Törnlöv TT & Carin Åkesson LA

 

 

 

AU

AU har beslutat att lämna reseersättning till styrelsen för planeringsdagen i Eskilstuna. Styrelsen godkände beslutet.

 

Domar- och utställningskommitté

Vilsta 2012 – Totalt 74 anmälda vilket är en mycket bra siffra! Anna har kunnat trycka katalogen på studiefrämjandet. Matrisskrivaren är för gammal för Evas nya dator, vilket gör att den inte är kompatibel med datorn, Eva kollar lösningar. Det blir lotteri både på utställningen och på kvällen. Anna beställer kaffe och smörgås till söndagen. Det är för många domaraspiranter anmälda, SKK ger inte någon dispens, Eva har kollat.

Monika skänker 3 Tibetböcker och 1 DVD film - 7 år i Tibet, till lotteri antingen vid själva utställningen eller till kvällen vid buffén.

Säljer till förmån för klubben: Monika har också 5 ex av Elisabeth Legls bok : Din Tibetan. Tänker sig att vi kan sälja dem vid utställningen för 100-150 kr (vad SvKTR tycker är lämpligt) så får vi in en bra vinst till klubben. Monika vill bara ha betalt för det som hon lagt ut för böckerna.

Det droppar in anmälningar till Malmö.

 

SvKTR-Magasin

Manusstopp till nästa nummer är 10/2, det har inkommit väldigt lite.

Att bilda en tidningskommitté tar styrelsen upp efter årsmötet.

Ett förslag är lämnat till att göra tidningen tydligare – att alla tre rasklubbarnas loggor finns på förstasidan av tidningen. Bra förslag, detta får vi titta på hur det skulle kunna se ut.

 

Hemsidan

Diskuterade vidare angående layouten på hemsidan, som var uppe på planeringsdagen. Beslutade att ta upp detta och bilda en kommitté efter årsmötet.

Monika har en idé om info som behöver komma ut på hemsidan; Sedan 1/1 2012 finns många nya regler avseende import o resa med hund. Tex har vi Avmaskningskrav till Finland, Avmaskning ska ske 1–5 dygn innan inresa och det är således inte längre möjligt att avmaska direkt innan gränspassage. Vore bra om vi på hemsidan flaggade för att flera nyheter finns att läsa på SKK hemsida och på jordbruksverkets hemsida.

SvKTR har idag 806 medlemmar på Facebook. Tänk om alla dessa var medlemmar i SvKTR också! Vi kommer att gå ut med en hälsning från Torbjörn till alla fb-vänner, om att vi ser fram emot att de vill bli medlem i vår klubb i år. Det kommer att vara både på Svenska och Engelska, som bild läggs inbetalningskortet som även gick att hitta i Magasinet nr 4. Lägga ut på hemsidan också angående medlemsavgift för 2012.

 

Lokalombud

Norra: Inget att rapportera.
Södra: Allt flyter inför Håslövsutställningen och hoppas på många anmälningar.

Västra: Inget att rapportera.

Östra: Saknar ombud.

 

 

 

Avel

Inget att rapportera som avelsansvarig mer än att vi tackar TTS för deras arbete med RAS och skickar in det till SKK. Skulle vilja att vi uppmuntrade rasklubbarna att se över utbildningsbehovet för sina avelsråd/avelskommittéer så att alla som är avelsfunktionärer har fått gå Steg 1 kursen SKK.

 

Övriga aktiviteter

SvKTR behöver göra något för medlemmarna i norrland. Ha någon sammankomst i samband med utställningen 6 maj skulle vara bra. Fundera på något. Ann har sökt kontakt med hundkapp i Örebro för ett samarbete, låna stuga eller ett samarrangemang. Återkommer efter svar från hundkapp.

Anna har talat med Royal Canin om de kan tänka sig att sponsra oss tre klubbar (LAK, TM o TTS) med presentkort på foder om vi utlyser en tävling.
Tävlingen går ut på att den som värvar flest nya medlemmar som inte varit med sedan tex 2009 eller 2010. I respektive rasklubb så har vi en "Topplista" på de som värvat flest, listan skall uppdateras så fort någon värvat en ny medlem.
Royal Canin såg mycket positivt på detta förslag och är nu beredda att sponsra oss,
utifrån att jag kan få godkänt av respektive klubb så kan jag gå vidare med Royal Canins samarbete. Så när ni har tagit ett beslut i respektive klubb så var vänliga och ta kontakt med Anna snarast. LAK gav klartecken direkt och styrelsen är positiva till detta.

Planeringshelg

Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad dag. Styrelsen tittar på ett nytt datum för en planeringshelg i höst, vilket var alla närvarandes önskemål. Föreslogs bilda kommittéer, men vi skjuter fram det till efter årsmötet, eftersom det inte är så lång tid fram dit, och det kanske blir stora förändringar med valda funktionärer.

Alla var eniga om att det var en givande dag, med bra idéer och diskussioner.

 

LAK

LAK har börjat med årsmöteshandlingarna. Har tänkt lägga ner mycket energi på att ha mycket aktiviteter under året och även brev till nya medlemmar. Har planer på ett uppfödarmöte före årsmötet. Letar lösningar för att bi fler medlemmar.

 

TTS

Inget att rapportera. Har möte i morgon kväll.

 

TMK

Inget att rapportera då ingen var närvarande.

 

§ 6 Övriga frågor

  • Frågan om vad som gäller för hedersmedlem i SvKTR: Styrelsen kom fram till att det gäller som en vanlig helbetalande medlem, en fri rasklubb. Finns inget tidigare skrivet angående detta, därav ett förtydligande.
  • Önskemål från medlemmar som får påminnelse om betalning, att även få ett tack när de har betalt.
  • Raskompendier: från i år skickar rasklubbarna ut till nya domare på rasen. Även hålla en dialog med domarna om rasen. Det ligger på rasklubbarna att ge domarna så mycket information som möjligt.
  • Alla ser över vad som ska in i verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. Helst vara klart i slutet på februari.

§ 7 Nästa möte  

Telefonmöte 23/2 2012 kl. 19.00

 

§ 8 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet:                                                         

 

 

Ann Bonnevier

Justeras:                                                                     Justeras:

 

Torbjörn Skaar                                                           Jane Edvinsson

Ordförande